You need to enable JavaScript to run this app.

Sako
renovuje!
dostavuje!
inspiruje!

Představujeme nový projekt vznikající v areálu SAKO Brno, díky kterému přispějeme k dlouhodobě udržitelnému odpadovému hospodářství v celém kraji.

V současné době společnost SAKO Brno provozuje dvě linky K2 a K3 v rámci zařízení na energetické využívání odpadů. Stávající linky zpracují 230 000 tun nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu ročně. Takto energeticky využitý odpad a z něho získané teplo slouží k výrobě páry, která je dále využita pro účinnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla pomocí parní odběrové kondenzační turbíny.

SAKO Brno ročně dodá víc než 46 000 MWh elektrické energie do distribuční sítě a současně dodá 1 mil. GJ tepla do systému centrálního zásobování teplem. Při současném provozu dochází každoročně k úspoře emisí CO2ekv ve výši 250 000 tun z několika důvodů, jednak se nemusí využívat jako zdroj energie primární neobnovitelné zdroje, zadruhé se odpad neskládkuje, čímž se omezuje produkce metanu a tedy emise CO2ekv. A navíc se díky škvárovému hospodářství vytřídí železné i neželezné kovy, které putují k recyklaci a snižují nutnost primární výroby těchto surovin.

Cíle
projektu

/ 1

Cílem projektu je vybudování nové linky K1, která představuje vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů a poskytnutí energetického, ekonomického a environmentálního řešení pro zbytkové komunální odpady v širším regionu.

Záměr je plně v souladu s energetickou koncepcí města Brna do roku 2050 v rámci preferované varianty rozvoje obnovitelných zdrojů energie, využíváním odpadů jako zdroje energie pomůžeme snížit závislost na primárních, neobnovitelných zdrojích.

Realizací projektu přispějeme k dalšímu snížení fosilních emisí ve výši až 160 000 CO2ekv tun ročně a díky tomu pomůžeme k naplnění cílů v daném regionu:

1/

SECAP – Akční plán pro udržitelnou energii a klima – díky novému projektu přispějeme k naplnění cíle snížení emisí CO2 o 40 % na území města Brna, podíl SAKO bude dosahovat výše až 25 %

2/

Plán odpadového hospodářství ČR – energetické využití odpadu pomůže naplnit cíl konce skládkování zbytkového směsného komunálního odpadu

3/

Energetická koncepce statutárního města Brna – energie vyrobená z odpadu vede k snížení závislosti na fosilních zdrojích

4/

Role Brna jako centra metropolitní oblasti i kraje – rozšíření ZEVO pomůže obyvatelům regionu s odpady, město Brno díky tomu ušetří za jiné zdroje tepla a el. energie

Parametry projektu:

Nová linka k1

Zpracovatelská kapacita – tun odpadu
132 000 t
Výkon kotle
40 MW
Výkon turbíny
10 MW

CELKOVÁ KAPACITA SAKO PO REALIZACI PROJEKTU

Zpracovatelská kapacita – tun odpadu
352 000 t
+60%
Dodané teplo do CZT
1 500 000 GJ
+50%
Dodaná elektrická energie
158 000 MWh
+230%

Navýšení

+ 60%
+ 50%
+ 230%

Přínosy
projektu

/ 2

Zařízení společnosti SAKO Brno lze charakterizovat jako zařízení nadregionálního významu, které svým rozšířením přinese obcím, Jihomoravskému kraji i přilehlým krajům splnění závazků o zajištění odklonu zbytkových komunálních odpadů od skládkování. Benefitem zařízení pro město brno jsou dodávky tepla a elektrické energie z obnovitelného zdroje.

Časová
osa

/ 3
2019
 
01 /
Studie proveditelnosti, architektonická studie
2020
 
04 /
Dne 22. dubna udělila Rada města Brna představenstvu společnosti SAKO Brno pokyn k realizaci projektu Odpadové hospodářství II (výstavba nové linky K1)
07 /
Zahájení příprav tendrové dokumentace
08 /
Povolovací procesy (EIA, územní rozhodnutí)
2021
 
07 /
Zahájení výběrového řízení - kvalifikace
2023
 
 
Výběr zhotovitele a podpis smlouvy o dílo
2026
 
 
Uvedení nové linky K1 do provozu

Struktura

/ 4

Koncepční návrh technologie a stavby nové linky vychází z doporučení specializované mezinárodní konzultační společnosti Ramboll, která disponuje víc jak 150 referencemi v oblasti technologie energetického využití odpadu.

Vizualizace

Vizualizace

Organizační struktura projektu

Struktura Projektu

Aktuálně

/ 5
23 / 11 / 2021
Dalším krokem blíže k výstavbě nové linky K1
V posledních měsících došlo k dosažení dalších důležitých milníků v rámci přípravy projektu nové linky K1. Získání územního rozhodnutí pro stavbu linky K1 bylo od začátku jedním z hlavních úkolu projektového týmu, a to se v průběhu září podařilo. Na základě tohoto rozhodnutí byla následně úspěšně vydána změna integrovaného povolení provozu, která definuje základní požadavky na výstavbu a provoz nové linky K1 ve vztahu k ochraně životního prostředí. Projekt je v tomto stavu zcela připraven k předání zhotoviteli, kterého výběr probíhá od začátku léta s momentálním hodnocením kvalifikačních kritérií jednotlivých uchazečů.
Novinka
20 / 07 / 2021
Zahájení výběrového řízení projektu Linky K1
Veřejné výběrové řízení na zhotovitele projektu nové Linky K1 bylo zahájeno v režimu jednacího řízení s uveřejněním. Očekávaná lhůta pro kvalifikaci a zaslání žádosti o účast ve výběrovém řízení je stanovena v termínu do 15.09.2021. Detailnější informace jsou k dispozici ve věstníku veřejných zakázek - https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form05/Display/225124 nebo Stavební práce - 368263-2021 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

Kompletní zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele - https://zakazky.sako.cz/contract_display_35.html
Novinka
12 / 07 / 2021
Schválení zahájení výběrového řízení projektu Linky K1
Projekt nové Linky K1 dosáhl dalšího důležitého milníku v rámci své přípravy a přibližuje se tím k plánované realizaci. Představenstvo společnosti SAKO schválilo kompletní připravenou zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele a současně vydalo pokyn k zahájení výběrového řízení.

Momentálně probíhají finální přípravy k samotnému zahájení a zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, která je připravená v českém a anglickém jazyce. Očekávané zveřejnění je plánováno v první polovině července.
Novinka
28 / 06 / 2021
Finální přípravy k zahájení výběrového řízení projektu Linky K1
Projekt nové Linky K1 pokračuje v procesu přípravy, kdy kromě územního řízení probíhá rovněž finální kompletace zadávací dokumentace k výběru zhotovitele projektu.

Kompletní zadávací dokumentace bude připravena v českém i anglickém jazyce za účelem co nejlepšího pochopení záměru projektu. Z důvodu značného rozsahu souvisejících přípravných činností byla aktualizována časová osa přípravy projektu na webu resako.cz, přičemž nejbližším důležitým milníkem je plánované zahájení výběrového řízení zhotovitele procesem kvalifikace, a to již v první polovině července.
Novinka
7 / 05 / 2021
Příprava Brněnského centra pro materiálové využívání odpadů vstupuje do další fáze
Projekt Brněnského centra pro materiálové využívání odpadů, jehož významnou částí je výstavba automatické třídící linky, obdržel pravomocné stavební povolení. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a technologie – www.zakazky.sako.cz. Třídící linka separovaně sbíraných komodit je jedním ze strategických projektů Brněnské metropolitní oblasti. Tento projekt bude splňovat požadavky právních předpisů EU o odpadech.
31 / 03 / 2021
Projekt společnosti SAKO se posouvá k výběrovému řízení na zhotovitele
Příprava projektového záměru nové Linky K1 úspěšně pokračuje navzdory náročné době, která má částečný vliv zejména na projektové termíny. Důkazem postupu jsou obdržená kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci, díky kterým bude v krátké době zahájeno územní řízení.

Souběžně s tímto krokem plánuje společnost SAKO zahájit výběrové řízení a související kvalifikaci na zhotovitele EPC zakázky typu Design&Build na Linku K1 spočívající v komplexní dodávce na klíč včetně stavby. Zveřejnění řízení na profilu zadavatele se očekává přelomem dubna/května 2021.
Novinka
14 / 01 / 2021
Projekt společnosti SAKO úspěšně prošel procesem Posuzování vlivů na životní prostředí
Projekt společnosti SAKO (nová Linka K1) úspěšně prošel procesem Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), přičemž SAKO koncem prosince obdrželo souhlasné závazné stanovisko od Ministerstva životního prostředí České republiky. Stanovisko umožňuje společnosti SAKO vybudovat novou linku zařízení na energetické využití odpadu o výkonu 40MW v rámci stávajícího areálu společnosti. Platnost souhlasného stanoviska EIA je 7 let.

Další kroky před námi → kromě již probíhající přípravy dokumentace pro územní řízení plánuje SAKO zahájit Veřejné výběrové řízení (typu EPC) s předpokládaným zveřejněním Zadávací dokumentace a zahájením období kvalifikace v březnu 2021.
Novinka
20 / 10 / 2020
Rada města Brna schválila výstavbu třetí spalovenské linky
Rada města Brna udělila 22. dubna pokyn k realizaci projektu Odpadové hospodářství Brno II (OHB II – linka K1), jehož cílem je výstavba třetí spalovenské linky v zařízení na energetické využívání odpadů provozovaném společností SAKO Brno. Projekt byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy RMB. Nový kotel s nominální kapacitou 132 tisíc tun nerecyklovatelných zbytkových odpadů se bude vyznačovat velmi vysokou účinností blížící se 100 %, provozní flexibilitou a nízkými emisemi oxidu dusíku a CO2.
Novinka
Zobrazit více
Zobrazit méně

FAQ

/ 6

Jiné
projekty

/ 7

Součástí strategických projektů Statutárního města Brna je projekt „Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů“, jehož cílem je výstavba automatické třídící linky za účelem zvýšení množství a kvality materiálu určeného k recyklaci.

Vybudování nové třídící linky je zcela samostatný projekt, není součástí rozšíření zařízení na energetické využívání odpadu, výběrové řízení proběhne nezávisle na projektu výstavby třetí linky K1.

Projekt třídící linky

Vlivem postupného navyšování množství a druhů separovaných odpadů na území aglomerace je nutnost vybudovat novou dotřiďovací linku, která bude mít dostatečnou kapacitu.

Pokročilá technologie – vysoký stupeň automatizace – zaručí vysokou kvalitu dotřiďování širokého spektra plastů i čistotu výstupního materiálu. Linka bude v případě společnosti SAKO Brno, určena pro dotřiďování plastu a papíru z celé Brněnské metropolitní oblasti (předpoklad 7 tis. tun plastu a 8 tis. tun papíru ročně).

Parametry linky

/ technologie s kapacitou 4,5 t/h při jedné směně

/ automatická linka je strojově vybavena separátory neželezných a železných kovů, bubnovým separátorem, balistickým separátorem a dále pak optickými separátory

/ linka umožňuje roztřídit vstupní materiál na následující frakce PVC, PE, PET (čirá, modrá, zelená a mix), PP, fólie (čirá, barevná), neželezné a železné kovy

/ vlastní třídění sestává převážně z části zajišťované automaticky prostřednictvím strojního zařízení, pro zvýšení účinnosti je možnost ručního dotřídění

/ lis je navržen kapacitně tak, aby mohl sloužit jak pro lisování vytříděných složek z plastů, tak z papíru

/ lis bude opatřen perforátorem k dosažení co nejlepšího slisování do balíků

Přínosy projektu

Jedná se o pilotní projekt strojového dotřiďování plastového odpadu v České republice, který je v odpadově vyspělých zemích již běžný.

Flexibilní koncepce linky dává možnost reakce na požadavky trhu i změny ve skladbě odpadů a umožňuje doplnění linky o dodatečné prvky včetně možnosti automatického provozu.

Projekt je možné realizovat na pozemcích v areálu Jedovnická 4, které SAKO vlastní od roku 2016 a nacházejí se v přímé blízkosti stávajícího areálu. Díky tomu je možné využít stávající infrastrukturu areálu společnosti SAKO Brno.

Realizací projektu může být zaručeno plnění evropských cílů recyklace, kdy klíčovými ukazateli nebude hmotnost materiálu dovezeného na dotřiďovací linku, ale opravdu až vyseparovaný materiál vystupující z dotřiďovací linky.

Subdodavatelé

/ 8

Společnost SAKO Brno dodržuje transparentní zadávání veřejných zakázek dle platných legislativních předpisů. Aktuálně vypsané veřejné zakázky jsou zveřejněny na profilu zadavatele na webu:

www.zakazky.sako.cz

Projekt nové linky K1:

Realizace předmětu veřejné zakázky se předpokládá metodou EPC (Design&Build) v kompletním rozsahu dodávky stavby a technologie. V rámci této zakázky se očekávají dvě hlavní výběrová řízení, a to výběrové řízení na zhotovitele a další na správce stavby.

Projekt třídící linky:

Realizace předmětu veřejné zakázky se předpokládá ve dvou etapách:

/ kompletní rozsah dodávky stavby

/ kompletní rozsah dodávky technologie

V rámci této zakázky se očekávají dvě výběrová řízení, a to výběrové řízení na dodavatele stavby a dodavatele technologie.

Přihlášení k odběru novinek

V případě zájmu o zasílání novinek týkajících se realizace projektu, zadejte kontaktní údaje:

Kontakt byl úspěšně odeslán.
Něco je špatně a kontakt se neodeslal.
GDPR

Kontakt

/ 9